Gyermekek egyéni horoszkópja: Ismerjük meg gyermekünk egyéni teljesítményét.

A gyermek egyéni fejlődésétől is függ, hogy mikor beszél.

Az óvodáskorú gyermekek fejlődésének nyomon követése.

Speciális otthoni gyermekgondozás.

A gyermek gondozási helyének meghatározása, egyéni terv.

Olyan differenciált tanítási-tanulási folyamatot tervez, amely elősegíti a gyermekek és tanulók optimális fejlődését, és igazodik az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.

Az autista gyermekek fejlődési módozatai.

Ismerjük meg gyermekünk egyéni teljesítményét.

A gyermek egyéni fejlődése.

Milyen személyiség a gyermeke.

A gyermek személyiségfejlődése és szocializációja során a gyermek elsajátítja a szublimáció képességét azáltal, hogy kisebb-nagyobb frusztrációkat él át.

A gyermek fogalma: 18 éves kor alatt mindenki gyermeknek minősül.

Piaget fejlődéselmélete, az óvodáskorú gyermekek értelmi képességeinek megismerésének alapjául szolgál.

Speciális otthoni gyermekgondozás.

Az értelmi képességek fejlődésével a gyermek egocentrizmusa csökken, a világ középpontjából a társadalomban elfoglalt helye felé mozdul el, és bár önzése nem tűnik el, hatéves korára vágyait összhangba hozza a valósággal.

A gyermek harmonikus fejlődése.

Rehabilitációs pedagógiai programunk alapján heti 20 órában a gyermekek egyéni igényeihez igazodó foglalkozásokat szervezünk.

Célja az SNI hallgatók pedagógiai fejlesztése és integrációja.

Óvoda: a gyermek életének első közössége.

Már óvodáskorban nagyok az egyéni különbségek, egyes gyerekek nyitottabbak, könnyebben barátkoznak, míg vannak olyanok, akik nehezen nyílnak meg idegenek felé, akik visszahúzódnak. A gyermekmunka tilalma: Az államnak meg kell védenie Önt minden olyan munkától, amely veszélyezteti az oktatását, egészségét vagy fejlődését.

A szülő-gyermek kapcsolat attól függ, hogy az apa és az anya képes-e elfogadni gyermekük sajátos nézőpontját.

Ezt szem előtt tartva, a gyermekek életkori jellemzői mellett mindig figyelembe vesszük a gyermekek egyéni jellemzőit, fejlődését, pillanatnyi fizikai és érzelmi állapotát.

Még szorosabb párbeszédet és kapcsolatot tudunk kialakítani az óvoda és a család között, a gyermek érdekeit figyelembe véve és fejlődését szem előtt tartva.

Sok gyermeknek van egy különleges szokása.

Olyan gyermekközpontú, szeretetteljes óvodai légkört támogatunk, amelyben a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően neveljük és fejlesztjük.

Sérülésspecifikus eszköztár értelmi fogyatékos gyermekek számára.

A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztő munka során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú élményt nyújtó módon, cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, ami a társas kapcsolatok kialakulását és a személyiségfejlődést is segíti.

Az óvónőnek tudnia kell, hogy a gyermek hol tart egyéni fejlődésében. A gyermek joga az elhelyezés rendszeres felülvizsgálatához: Ha nem a saját családjában, hanem például gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedik, rendszeresen ellenőrizni kell, hogy jól van-e és jó helyen van-e.

A tehetségígéretek felismerése és fejlesztése az óvodában.

SOLR nézet: Autizmus-specifikus egyéni fejlesztési tervek. A gyermekeket és a tanulókat bevonja az oktatás és a tanulás tervezésébe, figyelembe véve fejlődésüket.

A gondozás és ápolás azt is jelenti, hogy a gyermekek különböző erőforrásokhoz juthatnak hozzá, de olyan dolgokat is kaphatnak, mint a szeretet, az önbecsülés, a tudás és a lehetőségeik kibontakoztatása.

Milyen személyiség a gyermeke.

Az óvodáskorú gyermekek fejlődésének nyomon követése.

Megkésett beszédfejlődés gyanúja merül fel, ha egy ép értelmű és ép érzékszervekkel rendelkező gyermek hároméves kora után kezd beszélni, és beszédfejlődése hároméves korában elmarad az életkorának és egyéni képességeinek megfelelő beszédszinthez képest.

A Mérleg gyermek barátságos, békés, nyugodt gyermek, aki pillanatok alatt kapcsolatot teremt, boldognak látszik, és ezt a látszatot akkor is meg akarja adni, ha bajban van.

Munkám során gyakran tapasztalom, hogy az aktuális probléma gyökere az, hogy a gyermek személyisége nem felel meg a szülő elképzelésének, a gyermek nem olyan, amilyennek a szülő szeretné, hogy legyen.

Az illetékességi körön belül maradva a gyermek egyéni terápiáját az intézet saját gyermekpszichológusa kezdheti meg. Ezek a szakemberek megteremtik és biztosítják a gyermekek harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételeket, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat is.

Elsődlegesnek tartja a szükségletek kielégítését, a gondoskodást és a gyermek egyéni szükségleteihez igazodó egészséges szokásrendszer kialakítását.

A gyermek egyéni képességeivel való szembenézés sokat segíthet ebben az esetben.

Készségfejlesztés az óvodai nevelésben. Képes a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait figyelembe véve differenciált nevelést folytatni, és minden gyermekben meglátni a szerethetőt.

Sok gyermeknek van egy különleges szokása.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről szóló irányelvben és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásáról szóló tantervi irányelvben meghatározottak szerint a siket gyermekek óvodai, iskolai és jelnyelvi oktatásban részesülhetnek.

A gyermeknevelés során a gondozási munka a gyermek egyéni igényeitől függ, de az életkorral változó időt is igényel. Az óvodapedagógusok igyekeztek a gyermekek egyéni fejlődését csoporton belül, mikrocsoportos vagy egyéni feladatokkal, megfelelő fejlesztő tevékenységekkel fejleszteni. A gyermek szabad egyesülési és békés gyülekezési joga: Joga van más gyerekekkel találkozni és barátkozni. Menekült gyermekek: A más országokból menekültként Magyarországra érkező gyermekek (akiknek a hazája nem volt elég biztonságos) ugyanolyan fontosak, és ugyanolyan védelemmel és jogokkal rendelkeznek, mint a magyar gyermekek.

Az UNICEF igyekszik segíteni a világ nehéz sorsú gyermekein, hogy minden gyermek egyformán részesülhessen alapvető emberi jogaiból.

Égi kódok a Halak gyermek neveléséhez.

SOLR nézet: Autizmus-specifikus egyéni fejlesztési tervek.

Nevelői attitűdünk a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségi tartalmak közvetítése, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlődéséhez szükséges, mással nem helyettesíthető szabad játék biztosításával.

A védelem nemcsak a szülők ügye, hanem mindenki másé is, aki kapcsolatba kerül a gyerekekkel, így a családnak, a kisközösségnek, az intézményeknek és a szakembereknek, de azoknak is, akik a törvényeket alkotják, figyelemmel kell kísérniük és védeniük kell a gyerekeket.

Habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztési tevékenység a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs -rehabilitációs órakeretben).